Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Raporturi de muncă   >  Angajarea în România a cetățenilor din afara Uniunii Europene

Angajarea în România a cetățenilor din afara Uniunii Europene

Bună ziua, domnilor avocați!  Am un restaurant pe litoral și vreau să angajez, pe perioada verii, mai multe persoane din afara Europei. Știu că trebuie să îndeplinesc anumite formalități prealabile înregistrării contractului de muncă. Am rugămintea să-mi spuneți ce demersuri trebuie întreprinse în acest sens.

Întrebare adresată de Partene A.

 

Bună ziua, domnule Partene, și vă mulțumim că ați ales serviciile noastre!

Pentru a putea angaja persoane care nu au cetățenia vreunei țări membre a Uniunii Europene, trebuie să obțineți, pentru fiecare viitor angajat în parte, un aviz de angajare de la formaţiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări în a cărei rază de competenţă îşi are sediul angajatorul.

Nu este necesară obținerea acestui aviz pentru:

a) străinii titulari ai dreptului de şedere pe termen lung pe teritoriul României;

b) străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru studii (fara aviz au voie doar pe 4 ore).

În vederea obţinerii avizului de angajare, angajatorul  trebuie să depună la Inspectoratul General pentru Imigrări o cerere însoţită de:

a) copia documentului de trecere a frontierei, valabil, al străinului pe care intenţionează să îl încadreze în muncă şi, după caz, copia permisului de şedere temporară în România al acestuia;

b) două fotografii tip 3/4 ale străinului;

c) declaraţia pe propria răspundere a străinului că este apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în muncă şi că are cunoştinţe minime de limba română sau cunoaşte o limbă de circulaţie internaţională;

d) fişa postului pentru locul de muncă vacant;

e) documentele care fac dovada îndeplinirii condiţiilor generale prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a) -c);

f) documentele care fac dovada îndeplinirii condiţiilor speciale prevăzute de prezenta ordonanţă în funcţie de tipul de lucrător.

Potrivit art. 4 din Ordonanța 25/2014 (în continuare „ordonanța”), avizul de angajare se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări la cererea angajatorului dacă sunt îndeplinite condiţiile generale prevăzute la alin. (2) şi condiţiile speciale prevăzute de prezenta ordonanţă în funcţie de tipul de lucrător.

 

CONDIȚII GENERALE

a) angajatorul persoană juridică, persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală, desfăşoară pe teritoriul României activităţi compatibile cu funcţia pentru care solicită încadrarea în muncă a străinului – dovada se face cu certificatul de înmatriculare sau înregistrare în Registrul Comerţului în copie şi în original (CUI) + certificat constatator (din care să rezulte că nu au fost înregistrate menţiuni privind deschiderea procedurii falimentului);

b) angajatorul are achitate obligaţiile către bugetul de stat pe ultimul trimestru, anterior depunerii cererii – certificatul de atestare fiscală emis de Administraţia Finanţelor Publice în a cărei rază teritorială îşi are sediul social sau professional angajatorul, privind achitarea obligaţiilor către bugetul de stat la sfârşitul trimestrului încheiat anterior depunerii cererii;

c) angajatorul nu a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune prevăzută de Codul muncii ori pentru o infracţiune contra persoanei săvârşită cu intenţie, prevăzută de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul penal – cazier judiciar;

d) angajatorul nu a fost sancţionat potrivit art. 36 alin. (1) din prezenta ordonanţă, art. 260 alin. (1) lit. e) din Codul muncii sau potrivit art. 9 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările ulterioare, în ultimii 3 ani anteriori depunerii cererii – se verifică de către autoritatea emitentă (Inspectoratul General pentru Imigrări prin formaţiunile sale teritoriale) – Art. 6 din Ordonanță;

e) contingentul anual pe tipuri de lucrători nou – admişi pe piaţa forţei de muncă stabilit potrivit prevederilor art. 29 alin. (1), nu a fost epuizat – se verifică de către autoritatea emitentă;

f) străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze în muncă îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) (posedă un document valabil de trecere a frontierei de stat, care este acceptat de statul român), e) (pe numele lor nu sunt introduse semnalări în Sistemul informatic naţional de semnalări în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român), g) (pe numele lor nu sunt introduse semnalări în Sistemul de informaţii Schengen în scopul refuzului intrării) şi h) (nu prezintă un pericol pentru apărarea şi securitatea naţională, ordinea, sănătatea ori morala publică), 11 (Străinii aflaţi temporar în mod legal în România pot rămâne pe teritoriul statului român numai până la data la care încetează dreptul de şedere stabilit prin viză sau, după caz, prin permisul de şedere) şi art. 27 alin. (2) lit. c) (pe numele străinului nu a fost introdusă alertă privind refuzul eliberării vizei în Sistemul informatic integrat pe probleme de migraţie, azil şi vize) şi e) (nu există motive să se considere că viza este solicitată în scopul migrării ilegale) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu se află în vreunul dintre cazurile de nepermitere a intrării în România prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b)-d) (b) sunt semnalaţi de organizaţii internaţionale la care România este parte, precum şi de instituţii specializate în combaterea terorismului că finanţează, pregătesc, sprijină în orice mod sau comit acte de terorism; c) există indicii că fac parte din grupuri infracţionale organizate cu caracter transnaţional sau că sprijină în orice mod activitatea acestor grupuri;  d) există motive serioase să se considere că au săvârşit sau au participat la săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii ori a unor crime de război sau crime contra umanităţii, prevăzute în convenţiile internaţionale la care România este parte.)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – se verifică de către autoritatea emitentă.

 

CONDIȚII SPECIALE – specifice lucrătorilor sezonieri

a) angajatorul intenţionează să încadreze în muncă un străin cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată determinată, pentru a presta o activitate care se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor – dovada se face prin prezentarea de către angajator a copiei ofertei ferme de angajare, care să precizeze:

(i) locul şi felul muncii;

(ii) durata contractului;

(iii) salariul şi periodicitatea plăţii acestuia;

(iv) programul de lucru pe săptămână sau lună;

(v) durata tuturor concediilor plătite;

(vi) data începerii activităţii, dacă este posibil;

(vii) alte condiţii de muncă relevante.

b) străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze pe locul de muncă vacant îndeplineşte condiţiile de pregătire profesională, experienţă în activitate sau autorizare prevăzute de legislaţia în vigoare pentru ocuparea acelui loc de muncă – curriculum vitae al străinului.

Pe lângă acestea, în cazul în care angajatorul intenţionează să asigure, fără plată, cazarea lucrătorului sezonier, cererea pentru eliberarea avizului de angajare trebuie să fie însoţită și de declaraţia autentificată a angajatorului privind asigurarea condiţiilor de cazare de natură să asigure un nivel de trai adecvat pentru străinul în cauză pentru toată durata şederii preconizate. La aceasta trebuie anexat documentul care atestă că angajatorul este titularul dreptului de proprietate sau de folosinţă a locuinţei din România unde urmează a fi asigurată cazarea.

În cazul în care angajatorul intenţionează să asigure, contra cost, condiţii de cazare de natură să asigure un nivel de trai adecvat lucrătorului sezonier, cererea pentru eliberarea avizului de angajare trebuie să fie însoţită și de un contract de închiriere care să facă dovada că străinul în cauză dobândeşte dreptul de folosinţă a unei locuinţe pe teritoriul României pentru toată durata şederii preconizate, în schimbul plăţii unei chirii, al cărei cuantum nu este excesiv în raport cu salariul net prevăzut în oferta fermă de angajare şi cu calitatea cazării, şi care nu este reţinută automat din salariu.

Atunci când se constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) sau (2), în cuprinsul avizului de angajare pentru lucrători sezonieri se menţionează că angajatorul asigură cazarea străinului în cauză.

 

DISPOZIȚII COMUNE

Cererea pentru eliberarea avizului de angajare se depune de către angajator/beneficiarul prestării de servicii la formaţiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări în a cărei rază de competenţă îşi are sediul angajatorul/beneficiarul prestării de servicii.

Documentaţia necesară obţinerii avizului de angajare poate fi depusă de orice persoană care are calitatea de reprezentant al angajatorului/beneficiarului prestării de servicii, în condiţiile legii.

Pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători sezonieri, angajatorul plăteşte un tarif în lei echivalent a 50 euro, raportat la cursul oficial al Băncii Naţionale a României la data efectuării plăţii pentru fiecare angajat. Plata se va efectua la unitatea de trezorerie din localitatea unde angajatorul își are sediul.

Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia. În cazurile în care, pentru constatarea îndeplinirii condiţiilor de obţinere a avizului de angajare sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluţionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

În cazul în care informaţiile sau documentele furnizate pe care se întemeiază cererea pentru eliberarea avizului de angajare sunt necorespunzătoare, Inspectoratul General pentru Imigrări comunică solicitantului ce informaţii suplimentare sunt necesare şi stabileşte un termen rezonabil pentru trimiterea acestora, dar nu mai mult de 30 de zile.

Termenele prevăzute se suspendă până la primirea de către Inspectoratul General pentru Imigrări a informaţiilor sau a documentelor suplimentare necesare. Dacă nu au fost furnizate informaţiile sau documentele suplimentare până la termenul prevăzut, cererea poate fi respinsă.

Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă, precum şi epuizarea contingentului anual (sezonieri – 400) pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă, constituie motive de refuz de eliberare a avizului de angajare.

Refuzul eliberării avizului de angajare se comunică în scris angajatorului/beneficiarului prestării de servicii împreună cu motivele care au stat la baza acestei decizii, de către Inspectoratul General pentru Imigrări, prin formaţiunile sale teritoriale.

Refuzul eliberării avizului de angajare poate fi contestat la Curtea de Apel în a cărei rază de competenţă se află formaţiunea teritorială care a dispus această măsură, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Avizul de angajare/detaşare se păstrează de către angajator/beneficiarul prestării de servicii pe durata întregii perioade de angajare sau detaşare.

Angajatorul/Beneficiarul prestării de servicii trebuie să păstreze, cel puţin pe durata perioadei de angajare/detaşare, o copie a permisului de şedere sau a documentului de călătorie din care să rezulte legalitatea şederii străinului pe teritoriul României.

Domnule Partene, în eventualitatea considerării prezentului răspuns ca unul folositor cazului dumneavoastră, dorim să aveți în vedere că puteți oricând solicita sprijinul nostru atât aici, în mediul online, cât și în parcurgerea concretă a tuturor demersurilor sus-indicate. În vederea stabilirii unei întâlniri, vă stam la dispoziție la unul dintre numerele de telefon afișate pe website.

 

Cu considerație,
echipa
Angajarea în România a cetățenilor din afara Uniunii Europene

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.