Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Contencios administrativ   >  Cum pot contesta deciziile de impunere accesorii ce nu mi-au fost comunicate?

Cum pot contesta deciziile de impunere accesorii ce nu mi-au fost comunicate?

Stimați domni,

Din anul 2008 desfășor activitate liberală prin intermediul unui PFA. Am depus anual toate declarațiile pentru calcularea impozitului pe venituri și a contribuției CASS. Am plătit regulat contribuțiile, fără a înregistra vreo întârziere, pe toată perioada dintre 2008 și martie 2017.

Acum două săptămâni, însă, am primit o notificare din partea ANAF, potrivit căreia aș fi obligată să plătesc din urmă aproximativ 55000 Lei, cu titlu de CASS neachitat aferent anilor 2008-2012. În această notificare se face referire la anumite decizii de impunere accesorii emise din oficiu de CASS, însă acele decizii nu mi-au fost niciodată comunicate.

Vă rog respectuos să mă ajutați cu o opinie în legătură cu posibilitatea pe care o am de a contesta această notificare. De asemenea, aș dori să știu dacă se poate să iau la cunoștință despre deciziile la care fac referire cei de la ANAF.

Întrebare adresată de Elena M.

 

Stimată doamnă Elena,

Referitor la problema expusă, vă aducem la cunoștință faptul că aveți posibilitatea de formula o contestație internă adresată Comisiei de Soluționare a Contestațiilor din cadrul ANAF. Contestația o veți depune fie în 30 de zile de la comunicare, dacă notificarea nu cuprinde și elemente de executare silită, fie în 15 zile, dacă vi s-au adus la cunoștință și anumite acte de executare silită.

În ceea ce privește motivele de care puteți uza, desprinse din ceea ce ne-ați transmis, vă arătăm faptul că:

1. Având în vedere dispozițiile art. 44 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, rezultă că actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului căruia îi este destinat, în caz contrar, actul respectiv nu-i va fi opozabil acestuia. „Alin. (1) stipulează că actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului căruia îi este destinat. În situația contribuabililor fară domiciliu fiscal în România, care și-au desemnat împuternicit potrivit art. 18 alin. (4), precum și în situația numirii unui curator fiscal, în condițiile art. 19, actul administrativ fiscal se comunică împuternicitului sau curatorului, după caz. (2) Actul administrativ fiscal se comunică prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. (2^1) în cazul în care comunicarea actului administrativ fiscal nu a fost posibilă prin modalitatea prevăzută la alin. Art. 45 (1) Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul în care este comunicat contribuabilului sau la o dată ulterioară menționată în actul administrativ comunicat, potrivit legii.(2) Actul administrativ fiscal ce nu a fost comunicat potrivit art. 44 nu este opozabil contribuabilului și nu produce niciun efect juridic”.

Astfel, cât timp deciziile în baza cărora s-au calculat aceste obligații de plată accesorii nu au fost comunicate, considerăm că actul administrativ fiscal comunicat nu poate produce niciun efect, acesta nefiindu-vă opozabil. Instituirea obligației de comunicare a actului administrativ fiscal către contribuabil nu este doar o simplă formalitate, ci are ca scop expres precizat împrejurarea că în mod efectiv contribuabilul să ia la cunoștință conținutul unui asemenea act.

Reprezentativă în acest sens este și practica instanțelor judecătorești, care în spețe similare, au stabilit că „este întemeiată susținerea reclamantului conform căreia pârâta (n.n. CASS) avea obligația legală ca anual să îl informeze asupra nivelului de contribuție personală, prin emiterea unei decizii de impunere pentru debit, după trecerea unui termen de 15 zile de la informarea sa cu privire la depășirea termenului de depunere a declarației, decizie care trebuia comunicată conform art. 44 și 45 din OG nr.92/2003, invocând prevederile art. 222 din Legea nr. 95/2006.

Instanța se raliază opiniei exprimate în practica judiciară în decizia nr. 639/2014 pronunțată în dosarul nr. 9696/2/2012 a Înaltei Curți de Casație şi Justiție, în sensul că:  potrivit art. 222 din Legea nr. 95/2006, fiecare asigurat are dreptul de a fi informat, cel puțin odată pe an, prin casele de asigurări, asupra serviciilor de care beneficiază dar mai ales asupra nivelului de contribuție personală și a modalitătii de plată, precum și a drepturilor și obligațiilor sale. A aprecia că această obligație a pârâtei rămâne fără vreun efect în caz de neîndeplinire înseamnă a stabili că dispoziția legală nu are niciun efect, iar culpa pârâtei este nerelevantă în raporturile sale cu reclamantul, în schimb culpa reclamantului este relevantă”.

2. Un alt motiv pentru care se impune anularea actului administrativ fiscal emis de către ANAF, îl constituie necompetența Casei de Asigurări de Sănătate de a emite deciziile de impunere. Acest fapt rezultă în mod clar din Sentința nr. 835/2012 a Curții de Apel București, publicată în M.Of. al României, prin care art. 35 alin. (1) din Ordinul președintelui CNAS nr. 617/2007 a fost anulat în ceea ce privește posibilitatea organului competent al CASS de a emite decizii de impunere.

Având, totodată,  în vedere și prevederile art. 521 din NCPC potrivit cărora dezlegarea dată chestiunilor de drept este obligatorie altor instanțe decât cea care a solicitat dezlegarea, de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Acestea ar fi 2 dintre motivele pe care le puteți insera în cadrul contestației interne adresată Comisiei de Soluționare a Contestațiilor. Această comisie va avea la dispoziție un termen de 30 de zile pentru a soluționa contestația. Dacă aceasta nu răspunde ori răspunsul primit vă nemulțumește, aveți posibilitatea de a formula contestație la instanța de judecată competentă de la domiciliul dumneavoastră.

Referitor la cea de-a doua solicitare, vă învederăm faptul că veți lua la cunoștință de respectivele decizii din răspunsul ANAF sau de la instanța de judecată, în cazul în care veți formula și o cerere de chemare în judecată.

Stimată doamnă, în cazul în care doriți demararea procedurii de contestare a actelor administrativ-fiscale, echipa avocatum.ro vă stă la dispoziție neîntârziat.

Cu considerație,
echipa
Cum pot contesta deciziile de impunere accesorii ale ANAF ce nu mi-au fost comunicate?

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.