Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Drept civil   >  Indemnizația de creștere copil în anul 2018

Indemnizația de creștere copil în anul 2018

Bună seara, domnilor avocați! Apelez la dumneavoastră cu solicitarea de a-mi comunica cum este reglementată, care sunt condițiile de acordare și în ce cuantum se oferă indemnizația de creștere copil. Mă interesează la ce venituri se raportează, când încetează și dacă se există posibilitatea pierderii acesteia?

Vreau să știu, de asemenea, dacă reluarea muncii în perioada în care se primește indemnizația de creștere copil duce la pierderea acesteia?

Întrebare adresată de Marinela N.

 

Bună seara doamnă Marinela! Vă mulțumim că ați ales serviciile echipei avocatum!

Din dorința de a ne face înțeleși, vom răspunde structurat la întrebările dumneavoastră, motiv pentru care începem cu condițiile de acordare și actele necesare pentru obținerea indemnizației de creștere copil, respectiv:

I. CONDIȚII DE ACORDARE ȘI ACTELE NECESARE

Ordonanța de urgență nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor prevede faptul că persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat timp de cel puțin 12 luni venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și de o indemnizație lunară.

(2) Cuantumul indemnizației lunare prevăzute la alin. (1) este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului. Cuantumul minim al indemnizației lunare nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referință, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăși valoarea de 8.500 lei.

Pentru a beneficia de aceste drepturi, pe lângă condițiile prezentate anterior, Ordonanța prevede faptul că solicitantul trebuie să se încadreze în una dintre următoarele categorii:

a) oricare dintre părinții firești ai copilului/copiilor;

b) oricare dintre soții cărora li s-a/s-au încredințat copilul/copiii în vederea adopției sau au adoptat copilul/copiii;

c) persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgență;

d) asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptați;

e) persoana care a fost numită tutore.

Dacă vă încadrați în unul dintre cazurile expuse mai sus, tebuie să știți că mai trebuie îndeplinite următoarele:

a) sunteți cetățeni români sau, după caz, străini ori apatrizi;

b) aveți domiciliul sau reședința în România, conform legii;

c) locuiți în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile și vă ocupați de creșterea și îngrijirea acestuia/acestora;

Drepturile reprezentând indemnizația de creștere copil se acordă pe bază de cerere, însoțită în mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului și a certificatului de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul sau, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul și, după caz, de celelalte actele doveditoare care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute de ordonanța de urgență.

În cazul în care nu a fost întocmit actul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul, cererea va fi însoțită de copia legalizată a actului constatator al nașterii. Pentru copiii cetățeni străini sau români născuți în străinătate, cererea va fi însoțită de certificatul sau extrasul de naștere tradus în limba română și legalizat.

În cazul în care nu a fost întocmit actul de naștere al copilului, beneficiarii dreptului au obligația să depună la agenția pentru prestații sociale județeană, respectiv a municipiului București, copia certificatului de naștere al copilului, în termen de 30 de zile de la eliberarea acestuia, dar nu mai târziu de 6 luni de la nașterea copilului sau 12 luni de la înregistrarea nașterii la autoritățile române competente, în cazul copiilor cetățeni români născuți în străinătate.

Actele doveditoare privind calitatea solicitantului și relația acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul se prezintă în copie certificată sau, după caz, autentificată pentru conformitate cu originalul și sunt, după caz, următoarele:

(i) certificatele de naștere ale copiilor pentru care se solicită drepturile prevăzute de ordonanța de urgență, precum și ale celorlalți copii aflați în întreținere;

(ii) hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției, potrivit legii;

(iii) hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției, potrivit legii;

(iv) hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii;

(v) decizia directorului general al direcției generale de asistență socială și protecția copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgență, potrivit legii;

(vi) hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare, potrivit legii;

(vii) actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exercițiu al drepturilor civile, îndreptățită să beneficieze de indemnizația de creștere copil, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al direcției generale de asistență socială și protecția copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească.

În ceea ce privește actele doveditoare ale veniturilor obținute, acestea sunt următoarele (în funcție de categoria surselor de venit trebuie depuse una sau mai multe dintre documentele de mai jos):

(i) dovada eliberată de angajator sau de entitățile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri supuse impozitului, din care să rezulte că persoana îndreptățită a realizat timp de 12 luni în ultimul an anterior nașterii copilului venituri din salarii, sau, după caz, de autoritatea competentă, în caz de dizolvare, faliment ori lichidare judiciară a angajatorului;

(ii) dovada privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a născut copilul și/sau, după caz, dovada privind venitul calculat în vederea plății anticipate a impozitului, precum și copia deciziei de impunere, eliberată de autoritățile competente, în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente și/sau din activități agricole;

(iii) dovada eliberată de organele competente, în cazul persoanelor care realizează venituri profesionale neimpozabile;

(iv) dovada eliberată de organele competente, în cazul asociaților unici, privind veniturile realizate de aceștia;

(v) adeverința eliberată de plătitorul indemnizației de maternitate, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, de angajator sau, după caz, de casa teritorială de asigurări de sănătate ori de agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă;

(vi) dovada eliberată de autoritățile competente, de angajatori sau, după caz, declarația pe propria răspundere, din care să rezulte data de la care solicitantul se află în concediu pentru creșterea copilului;

(vii) copia contractului de muncă sau, după caz, dovada eliberată de angajatori ori de autoritățile competente străine sau române, tradusă și legalizată, care să ateste perioadele în care au fost realizate activități profesionale și care sunt totalizate conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, denumit în continuare Regulamentul nr. 883/2004 și ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum și veniturile aferente acestor activități, inclusiv cele provenite din perioadele de șomaj și concedii medicale. Aceste prevederi se aplică și persoanelor care au realizat activități salariale ori independente în statele care aplică prevederile Regulamentului (CEE) nr. 1.408/1971 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați și cu familiile acestora, care se deplasează în cadrul Comunității, pentru situațiile prevăzute la art. 90 alin. (1) din Regulamentul nr. 883/2004.

Cele 12 luni pot fi constituite integral și din perioadele în care persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre următoarele situații:

a) au beneficiat de indemnizație de șomaj, stabilită conform legii, sau au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condițiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective;

b) s-au aflat în evidența agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București, în vederea acordării indemnizației de șomaj;

c) au beneficiat de concedii și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;

d) au beneficiat de concedii medicale și de indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale, în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată;

e) au beneficiat de pensie de invaliditate, în condițiile legii;

f) se află în perioada de întrerupere temporară a activității, din inițiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;

g) au beneficiat de concediu și indemnizație lunară pentru creșterea copilului;

h) au beneficiat de concediu și indemnizație lunară pentru creșterea sau, după caz, pentru îngrijirea copilului cu handicap;

i) au beneficiat de concediu fără plată pentru creșterea copilului;

j) se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată și începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată, așa cum este aceasta definită de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;

k) au însoțit soțul/soția trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;

l) au efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, au fost concentrați, mobilizați sau în prizonierat;

m) frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învățământului preuniversitar, inclusiv în cadrul programului „A doua șansă”, sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licență ori de master, precum și ale învățământului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, în țară sau în străinătate, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu excepția situației de întrerupere a cursurilor din motive medicale;

n) au calitatea de doctorand, în condițiile prevăzute de Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

o) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ preuniversitar și începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;

p) se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învățământului preuniversitar, organizat potrivit legii, și începerea învățământului universitar, cursuri de zi, în același an calendaristic;

q) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licență sau de diplomă, și începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;

r) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ universitar, la nivelul studiilor universitare de licență sau de master, precum și ale învățământului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, și începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ universitar la nivelul studiilor universitare de licență sau de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;

s) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ postuniversitar, cursuri de zi, și începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;

t) se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învățământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învățământului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licență sau de master și postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în șomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor;

u) au beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare și perfecționare profesională din inițiativa angajatorului sau la care acesta și-a dat acordul, organizate în condițiile legii;

v) se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învățământului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licență organizat în prima sesiune, și începerea primului rezidențiat după absolvire.

Actele doveditoare privind atestarea situațiilor prevăzute și, după caz, nivelul venitului lunar aferent acestor perioade, certificate pentru conformitate de autoritățile competente, sunt următoarele:

(i) dovada eliberată de instituția care a trimis persoana în misiune permanentă în străinătate, pentru situația prevăzută la lit. k);

(ii) dovada eliberată de agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă, pentru situațiile prevăzute la lit. a), b), c), t);

(iii) dovada eliberată de casele teritoriale de pensii, pentru situația prevăzută la lit. d) și e);

(iv) dovada eliberată de angajator pentru situațiile prevăzute la lit. c), d), f), i), j), u);

(v) dovada eliberată de casa teritorială de asigurări de sănătate, pentru situația prevăzută la lit. c);

(vi) adeverința eliberată de instituția de învățământ, care să ateste frecventarea cursurilor fără întrerupere, până la data solicitării acesteia, pentru situațiile prevăzute la lit. m)-s);

(vii) diploma de absolvire, foaia matricolă sau adeverința eliberată de instituția de învățământ superior, pentru situațiile prevăzute la lit. t) și v);

(viii) livretul militar, certificatul sau orice altă dovadă eliberată, după caz, de centrul militar în a cărui rază teritorială domiciliază persoana îndreptățită sau de structurile militare ale instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, în care sunt precizate cu exactitate perioadele și natura situației respective, pentru situația prevăzută la lit. l).

(ix) dovada privind calitatea de elev, student sau masterand la o unitate de învățământ, recunoscută pe teritoriul statului respectiv, eliberată de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, prin Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, ori de către instituțiile de învățământ abilitate pentru recunoașterea studiilor ori a perioadelor de studii efectuate în străinătate, în baza procedurilor legale în vigoare, pentru situația prevăzută la lit. m).

În cazul prevăzut la lit. j), persoana îndreptățită prezintă dovada eliberată de angajator, din care să reiasă că aceasta s-a aflat în perioada de maximum 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe perioadă determinată și începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată la același angajator, considerate contracte succesive, conform art. 80 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.

Alte acte doveditoare privind acordarea drepturilor reprezentând indemnizație sunt, după caz, următoarele:

a) declarația pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte firesc sau, după caz, o altă persoană dintre cele prevăzute la art. 8 alin. (2) din ordonanța de urgență nu beneficiază de indemnizație sau de stimulent;

b) declarația pe propria răspundere a persoanei îndreptățite din care să reiasă că se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului și că acesta nu este încredințat sau dat în plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public;

c) certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap;

d) adeverința eliberată de medicul specialist privind certificarea nașterii înainte de termen;

e) alte documente, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de acordare a concediului și indemnizației pentru creșterea copilului, la solicitarea agențiilor teritoriale.

Pentru cetățenii străini sau apatrizi, componența familiei, filiația copiilor și situația lor juridică se dovedesc cu documentele eliberate de autoritățile din țara de origine și confirmate de autoritățile române sau, după caz, cu documentele eliberate de autoritățile române, precum și cu celelalte documente necesare.

N.B. Dacă în această perioadă (în cei 2 ani) persoana îndreptățită să primească indemnizația de creștere copil dorește să meargă la serviciu, potrivit ordonanței de urgență, aceasta, pe lângă salariul sau veniturile obținute va avea dreptul la un stimulent de inserție în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizației de creștere copil ( aprox. 700 lei).

II. ASPECTE PROCEDURALE

Cererile pentru acordarea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, reprezentând indemnizația de creștere copil sau stimulent de inserție, și documentele din care rezultă îndeplinirea condițiilor legale de acordare a acestora se depun la primăria comunei, orașului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului București pe raza căreia solicitantul își are domiciliul sau reședința.

Până la data de 5 a fiecărei luni, primăriile au obligația de a transmite pe bază de borderou cererile înregistrate în luna anterioară, însoțite de documentele justificative, la agențiile pentru prestații sociale județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare agenții teritoriale.

Cererile se soluționează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la agenția teritorială, prin decizie de admitere sau, după caz, de respingere, emisă de directorul executiv.

Decizia se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.

Contestațiile formulate împotriva deciziei se soluționează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

III. DATA DE LA CARE SE CUVIN INDEMNIZAȚIILE

Drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență reprezentând indemnizații și stimulent de inserție se stabilesc după cum urmează:

a) începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată (cererea și documentele doveditoare se pot depune cu 30 de zile înainte de încetarea concediului de maternitate);

b) începând cu data nașterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condițiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate și a indemnizației aferente;

c) începând cu data adopției, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredințării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecție a copilului;

d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situații, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a)-c).

Pentru fracțiunile de lună, cuantumul drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se stabilește proporțional, în funcție de numărul zilelor calendaristice din luna respectivă pentru care acestea se cuvin și se acordă.

Fondurile necesare plății drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, cheltuielile administrative, precum și cele de transmitere a drepturilor se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

Calculul și plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, inclusiv a contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate, se fac de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin agențiile teritoriale.

Drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se achită lunar beneficiarului, reprezentantului legal ori mandatarului acestora, împuternicit prin procură, pe bază de mandat poștal sau, după caz, în cont curent personal ori cont de card.

IV. INDEMNIZAȚIA DE CREȘTERE COPIL – ÎNCETAREA ȘI SUSPENDAREA

Indemnizația de creștere copil încetează cu ziua următoare celei în care:

a) copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap;

b) a avut loc decesul copilului.

Indemnizația de creștere copil se suspendă începând cu ziua următoare celei în care:

a) beneficiarul este decăzut din drepturile părintești;

b) beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;

c) beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea încredințării copilului spre adopție;

d) beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea menținerii măsurii de plasament;

e) beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;

f) copilul este abandonat ori este internat într-o instituție de ocrotire publică sau privată;

g) beneficiarul a decedat;

h) în situația în care beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile: este cetățean român, cetățean străin sau apatrid, are, conform legii, domiciliul sau reședința pe teritoriul României, locuiește în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia/acestora;

i) beneficiarul realizează venituri supuse impozitului și copilul nu a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;

j) se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poștale returnate.

Doamnă Marinela, în eventualitatea considerării celor expuse folositoare cazului dumneavoastră, dorim să aveți în vedere că puteți oricând solicita sprijinul nostru atât aici, în mediul online, cât și în parcurgerea concretă a oricăror demersuri juridice privind obținerea indemnizației de creștere copil.

Cu considerație,
echipa
Indemnizația de creștere copil în anul 2018

Comentarii

 • Andrei m

  14 septembrie 2018

  Buna ziua.
  Am rugamintea sa ma ajutati cu interpretarea domiciliului sau a reședinței conform legislatiei romane.
  Sotiei mele, care este cetatean moldovean si posesoare a unui permis de sedere emis de autoritatile romane, i s-a refuzat dreptul de a beneficia de voucherele Materna emise de Primaria Bucuresti cu explicatia ca aceast document (permisul de sedere) nu atestă domiciliul sau resedinta in Romania.
  Pe spatele documentelui domiciliul este trecut sub mentiunea „Observatii”.
  Aceeasi institutie care i-a refuzat aceasta cerere acum, i-a aprobat in urma cu un an indemnizatia de crestere copil si stimulentul de nou nascut.

  Reply
 • Alexandra Crivoi

  7 februarie 2020

  Buna seara, sunt gravida in 18 saptamani si sunt in perioada de proba de 3 luni, desi contractul pe care l-am semnat este pe o perioada nedeterminata. Am anuntat la munca faptul ca sunt gravida si mi s-a spus ca daca nu vreau sa incurc pot sa-mi dau demisia iar daca decid sa raman este riscul meu…. Vi se pare normal cum au pus ei problema? Ce se poate intampla sau ce as putea face , eu chiar vreau sa ma duc la munca si asta am de gand, Multumesc.

  Reply

Post a Comment

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.