Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Drept penal   >  Nerespectare a hotărârilor judecătorești. Executare silită efectuată nelegal. Abuz în serviciu.

Nerespectare a hotărârilor judecătorești. Executare silită efectuată nelegal. Abuz în serviciu.

Am văzut în cadrul website-ului opinii cu privire la modalitățile de săvârșire a infracțiunii de nerespectare a hotărârilor judecătorești. Nu s-a abordat, în schimb, subiectul cu privire la împotrivirea la executarea unei hotărâri judecătorești chiar din considerentul că procedura executării este nelegală.

În ce mă privește, m-am opus la executarea unei hotărâri judecătorești, chiar de față cu organele de ordine și executorul, din următoarele considerente:

Precizez că am solicitat în cadrul contestației la executare suspendarea executării hotărârii, însă aceasta nu mi-a fost aprobată. Nu acesta a fost motivul pentru care m-am opus, ci faptul că am câștigat litigiul și creditorul, prin executorul judecătoresc, a pus în executare hotărârea instanței.

Concret, punerea în executare a hotărârii a avut loc ulterior admiterii contestației la executare.

Nu a existat în acest sens un demers privind în încuviințarea executării, ci doar o somație prin care să achit de urgență debitul restant. După nici trei zile de la primirea somației, executorul judecătoresc a venit la adresa de domiciliu pentru a mă evacua împreună cu familia din imobil. Găsiți toate documentele despre care fac vorbire anexate prezentului e-mail.

Mă interesează să aflu dacă faptele mele constituie infracțiunea de nerespectare a hotărârilor judecătorești.

Întrebare adresată de Chibis A.

 

Bună ziua, domnule Chibis. Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor noastre.

Din analiza conținutului legal al infracțiunii de nerespectare a hotărârilor judecătorești, rezultă că aceasta este prevăzută de art. 287 Cod penal, în opt variante alternative de comitere, respectiv:

(1) Nerespectarea unei hotărâri judecătorești săvârșită prin:

a)împotrivirea la executare, prin opunerea de rezistență față de organul de executare;

b)refuzul organului de executare de a pune în aplicare o hotărâre judecătorească, prin care este obligat să îndeplinească un anumit act;

c)refuzul de a sprijini organul de executare în punerea în aplicare a hotărârii, de către persoanele care au această obligație conform legii;

d)neexecutarea hotărârii judecătorești prin care s-a dispus reintegrarea în muncă a unui salariat;

e)neexecutarea hotărârii judecătorești privind plata salariilor în termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de către partea interesată;

f)nerespectarea hotărârilor judecătorești privind stabilirea, plata, actualizarea și recalcularea pensiilor;

g)împiedicarea unei persoane de a folosi, în tot sau în parte, un imobil deținut în baza unei hotărâri judecătorești, de către cel căruia îi este opozabilă hotărârea, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

h)nerespectarea unei măsuri de protecție dispuse în executarea unui ordin european de protecție.

(2) În cazul faptelor prevăzute în lit. d)-g), acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

(3) În cazul faptei prevăzute la alin. (1) lit. h), împăcarea părților înlătură răspunderea penală.”

În cele ce urmează, vom analiza infracțiunea din prisma celor solicitate de către dumneavoastră doar raportat la alin. (1) lit. a) din art. 287 Cod penal, întrucât doar acesta este incident situației relatate.

Pentru început, precizăm că, întrucât este vorba de o acțiune de împotrivire la executarea unei hotărâri judecătorești, trebuie ca hotărârea să fie executorie și, totodată, să existe o activitate faptică de punere în executare a acelei hotărâri de către organul de executare.

Nu are importanță dacă ați făcut contestație la executare, atât timp cât instanța nu a dispus suspendarea executării. În cazul în care hotărârea este suspendată sau amânată, nu se va întruni cerința stabilită de textul încriminator privind existența infracțiunii de nerespectare a hotărârilor judecătorești.

Infracțiunea de nerespectare a hotărârilor judecătorești nu subzistă decât atunci când executorul judecătoresc pornește executarea la cererea creditorului pe baza unui dosar de executare întocmit cu respectarea strictă a dispozițiilor Codului de procedură civilă și numai dacă hotărârea a fost investită cu formulă executorie.

Cu titlu de exemplu, precizăm că, o oarecare interpretare a unei persoane că hotărârea ce se cere a fi pusă în executare nu este corectă, nu are nicio relevanță juridică, din moment ce la data punerii în executare, aceasta era în vigoare, producând efecte juridice.

Persoana care, din considerentul anterior-enunțat, se împotrivește la executarea unei hotărâri judecătorești, stirbește autoritatea de care trebuie să se bucure hotărârile judecătorești executabile și este considerată că a săvârșit infracțiunea în discuție.

Tot cu titlu exemplificativ precizăm că, chiar dacă ulterior s-ar obține desființarea hotărârii într-o cale extraordinară de atac, această împrejurare este lipsită de semnificație, deoarece infracțiunea prevăzută în art. 287 alin. (1) lit. a) Cod penal a fost deja săvârșită, consumându-se în momentul în care persoana s-a opus la executarea legală a hotărârii, fiind indiferent ce se va întâmpla ulterior.

Ceea ce prezintă relevanță deosebită asupra situației relatate de către dumneavoastră, este împrejurarea că organul de executare nu s-a încadrat în limitele legale prevăzute de dispozițiile Codului de procedură civilă.

Din documentele anexate, reiese că hotărârea s-a pus în executare ulterior admiterii contestației la executare, ceea ce este contar oricărui raționament juridic.

Pe de altă parte, nici nu s-a obținut încuviințarea executării, lucru ce ar fi fost imposibil, de altfel, având în vedere considerentul anterior-menționat.

Așa cum reise și din Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția penală, nr.1995 din 15 aprilie 2002, pe care o vom reda în cele ce urmează, nerespectarea prevederilor legale privind executarea silită și a dispozițiilor titlului executor este de natură să-l situeze pe executorul judecătoresc în afara protecției legale, astfel că împotrivirea la executarea unei hotărâri judecătorești în situația menționată nu contituie infracțiune.

„Pentru existența infracțiunii prevăzute în art. 271 alin. (1) Cod penal, se cere ca organul de executare să acționeze cu deplină respectare a legii. În cazul în care o hotărâre civilă se pune în executare fără somație și cu  depășirea prevederilor din titlul executoriu de către organul de executare, acesta se situează în afara protecției conferite de lege, iar făptuitorul nu poate fi condamnat pentru nerespectarea hotărârilor judecătorești.

Scurtă relatare a situației de fapt

Prin sentința penală nr. 2715 din 27 octombrie 1999, Judecătoria Ploiești a condamnat pe cei 7 inculpați pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectare a hotărârilor judecătorești prevăzută în art. 271 alin. (1) Cod penal.

Instanța a reținut că, la 10 septembrie 1998, prin acte de violență și amenințare, inculpații au împiedicat partea vătămată, executor judecătoresc, să finalizeze executarea silită a unei hotărâri civile.

Prin Decizia penală nr. 352 din 17 aprilie 2000, Tribunalul Prahova a admis apelul declarat de partea civilă și a majorat despăgubirile.

Apelurile inculpaților au fost respinse.

Prin Decizia penală nr. 746 din 16 iunie 2000, Curtea de Apel Ploiești a admis recursurile declarate de către inculpați, a casat hotărârile pronunțate și în baza art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art.10 lit. d) Cod procedură penală (n.n. vechiul Cod), a  achitat  pe inculpați, cu motivarea că executorul judecătoresc nu a respectat dispozițiile legale privind  executarea silită și a încălcat prevederile titlului executoriu, situându-se astfel în afara protecției pe care legea i-o conferă.

Împotriva acestei din urmă hotărâri s-a declarat recurs în anulare, arătându-se că, într-adevăr, executorul judecătoresc nu a respectat dispozițiile legale privind executarea silită, dar aceste neregularități procedurale se sancționează prin anularea executării, la cererea părții interesate, și nu prin violentarea organului de executare.

Interpretarea pe care a dat-o legii instanța de recurs, în sensul că nerespectarea prevederilor legale privind executarea silită și a dispozițiilor titlului executor este de natură să-l situeze pe executorul judecătoresc în afara protecției legale este greșită, se susține în recursul în anulare, deoarece în cauză s-a pus în executare o hotărâre definitivă și executorie, așa um s-a prevăzut în titlu.

Recursul în anulare este nefondat.

Din probele administrate în cauză rezultă că partea vătămată, în calitate de executor judecătoresc, nu a respectat dispozițiile legale privind executarea silită și nici prevederile titlului executoriu.

Astfel, prin Sentința civilă a judecătoriei s-a admis cererea formulată de societatea comercială și s-a dispus aplicarea sechestrului cu peceți asupra unei magazii unde era depozitat grâul pârâților, inculpați în cauza de față.

Prin decizia civilă nr. 522/A din 1 septembrie 1998, Tribunalul Ialomița a admis apelul pârâților și a schimbat sentința în sensul că a atribuit custodia grâului societății reclamante, iar nu societății proprietare a depozitului unde acesta se afla, și a înlăturat aplicarea sechestrului cu peceți asupra acelei magazii, întrucât grâul necesita tratament de conservare, iar reclamanta deținea tehnologia necesară. Celelalte dispoziții ale sentinței au fost menținute.

Prin decizia menționată, definitivă și investită cu formulă executorie, nu s-a dispus ca executarea să se facă fără somație sau fără trecerea unui termen, așa cum dispusese prima instanță.

Sub acest aspect, deci, executorul judecătoresc a încălcat dispozițiile art. 581 alin. ultim Cod procedură civilă (n.n. vechiul Cod), potrivit cărora executarea se poate face fără somație și fără trecerea unui termen numai dacă instanța a dispus aceasta.

Potrivit art. 387 din același Cod, nicio hotărâre sau titlu executor nu se va putea executa decât numai după ce va fi încunoștințat datornicul odată cu somația sau comandamentul, iar conform art. 388, cu cel puțin o zi înainte de orice executare, executorul judecătoresc va face o somație datornicului, la care se va alătura și copia titlului ce se execută.

Încălcarea acestor dispoziții legale atrage anularea executării conform art. 391 Cod procedură civilă (n.n. vechiul Cod).

Executorul nu a emis somație, astfel că datornicii nu au avut cunoștință că are loc executarea silită, aflând despre aceasta după ce executarea a început.

Pe de altă parte, prin titlul executoriu s-a înlăturat numai măsura sechestrului cu peceți  asupra magaziei în care era  depozitat grâul și s-a acordat custodia reclamantei, fără a se dispune mutarea din magazia unde se găsea grâul și depozitarea lui într-o magazie a reclamantei.

Potrivit art. 420 alin. (2) Cod procedură civilă (n.n. vechiul Cod), grâul nu putea fi mutat din locul în care era depozitat într-o altă magazie, decât cu voia judecătorului, încuviințare ce nu a existat.

Or, executorul parte vătămată, în lipsa pârâților a trecut la executarea silită și a încărcat în camioane transportând în altă magazie o parte din grâu, executare întreruptă de venirea inculpaților la locul executării și continuată a doua zi.

Este adevărat că, potrivit art. 391 Cod procedură civilă (n.n. vechiul Cod), încălcarea art. 387 și 388 se sancționează cu anularea executării, la cererea părții interesate dar, în speță, corect instanța de recurs a apreciat că prin încălcarea dispozițiilor privind executarea silită cât și a prevederilor titlului executor, partea vătămată s-a situat în afara protecției pe care legea o conferă executorului judecătoresc.

Pentru considerentele arătate, recursul în anulare a fost respins.”

Pe de altă parte, faptele săvârșite de către executorul judecătoresc se circumscriu infracțiunii de abuz în serviciu, prevăzută și pedepsită de art. 297 Cod penal, însă nu vom dezvolta acest subiect, cu această ocazie, întrucât nu face obiectul prezentei opinii.

Domnule Chibis, în eventualitatea considerării sfatului nostru ca unul folositor cazului dumneavoastră, dorim să aveți în vedere că puteți oricând solicita sprijinul nostru atât aici, în mediul online, cât și în elaborarea efectivă a opiniei cu privire la săvârșirea de către executorul executorul judecătoresc a săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu, precum și formularea unei plângeri penale în acest sens. De asemenea, puteți oricând solicita lămuriri cu privire la prezenta opinie.

În vederea stabilirii unei întâlniri, contactați-ne la unul dintre numerele de telefon afișate în cadrul website-ului.

 

Cu considerație,
echipa
Nerespectare a hotărârilor judecătorești. Executare silită efectuată nelegal. Abuz în serviciu

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.