Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Contencios administrativ   >  Obținerea autorizației de construire în cazul neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege

Obținerea autorizației de construire în cazul neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege

Cum obțin autorizație de construire în cazul neîndeplinirii condițiilor prevăzute în documentațiile de urbanism și/ sau de amenajare a teritoriului aprobate?

Succint, acum câțiva ani am început construirea unei clădiri fără autorizație de construire, gândindu-mă că o voi obține pe parcurs și așa vor merge și lucrările mai repede. Numai că, după ce am făcut toate demersurile, m-am lovit de un refuz categoric din partea autorităților, spunându-mi că imobilul este încadrat în categoria zonelor protejate și că prin dimensiune și amplasare depășește cu mult restricțiile impuse de legislație.

Vă trimit atașat certificatul de urbanism prin care mi-au comunicat că mi se refuză obținerea autorizației.

Vă rog să-mi spuneți dacă se mai poate salva într-un fel ceea ce am construit până acum sau dacă va trebui să demolez?

Întrebare adresată de Androniceanu V.

Bună ziua, domnule Androniceanu! Vă mulțumim că ați ales serviciile echipei avocatum.ro și sperăm că răspunsul nostru va fi unul suficient de lămuritor pentru situația dumneavoastră.

Pentru început, precizăm că, potrivit art. 2 alineatul (21) din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (actualizată) „Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcții începe odată cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism în scopul obținerii, ca act final, a autorizației de construire și cuprinde următoarele etape:

a) emiterea certificatului de urbanism;” (prima etapă)

Potrivit art. 32 din Normele de punere în aplicare a Legii 50/1991Certificatul de urbanism se întocmește în conformitate cu prevederile documentațiilor de urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.), iar în cazul în care scopul declarat de solicitant este autorizarea executării lucrărilor de construcții, iar specificul obiectivului (funcțiune, accesibilitate, relații de vecinătate etc.) nu se încadrează în prevederile documentațiilor de urbanism și/sau de amenajare a teritoriului aprobate, ori dacă particularitățile amplasamentului (suprafață neconstruibilă ca urmare a unor interdicții sau servituți, a unor zone de protecție a dotărilor de infrastructură, rezerve de teren pentru investiții de interes public etc.) nu permit realizarea investiției, certificatul de urbanism se eliberează cu menționarea expresă a incompatibilităților rezultate, precum și a imposibilității emiterii unei autorizații de construire pentru obiectivul propus.

Tocmai această situație neconformă a fost evidențiată și prin certificatul de urbanism din data de 03.04.2016 (valabil până la data de 03.04.2017), concluzia fiind aceea că, construcția deja executată nu respectă Regulamentul Local de Urbanism aferent Zonelor Protejate în care acesta este plasat, depășind destul de mult POT-ul (procentul de ocupare al terenului) și CUT-ul (coeficientul de utilizare al terenului) admiși (se stabilesc în funcție de destinația fiecărui imobil).

Cu toate acestea, în cazul neconformității certificatului de urbanism, o posibilitate legală, este prevăzută de dispozițiile aceluiași articol 32 din Norme.

Astfel, există posibilitatea solicitării unei derogări de la prevederile documentațiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobate, Primăria municipiului București având capacitatea (fără a fi obligată) de a solicita suplimentar, prin certificatul de urbanism, următoarele:

a) elaborarea, în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, a unui plan urbanistic zonal (P.U.Z.) – numai în baza unui aviz prealabil de oportunitate, întocmit și aprobat în condițiile legii – ori a unui plan urbanistic de detaliu (P.U.D.), după caz, urmând ca, după aprobare, prevederile acestuia să fie preluate în cadrul P.U.G. ori P.A.T.J.; în certificatul de urbanism se va face mențiunea că documentația tehnică – D.T. (D.T.A.C./D.T.A.D.) se va putea întocmi numai după aprobarea documentației de urbanism și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acesteia;

b) completarea, după caz, a documentațiilor care însoțesc cererea pentru eliberarea autorizației de construire cu următoarele studii, avize, expe