Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Drept civil   >  Prescripția executării silite. Contract de leasing. Contestație la executare

Prescripția executării silite. Contract de leasing. Contestație la executare

Ref. prescripția executării silite pornită ca urmare a nerespectării obligațiilor de plată dintr-un contract de leasing.

Bună ziua,

Vă adresez rugămintea să mă reprezentați într-un proces civil având ca obiect contestație la executare.

Pe scurt, am încheiat acum mai bine de 10 ani un contractul de leasing pentru un autoturism. Creanța, la acea vreme, a fost cesionată către o societate care abia acum m-a pus în executare. S-a dispus încuviințarea executării silite, în toate formele prevăzute de lege, urmată de emiterea somației mobiliare și înființarea popririi asupra veniturilor mele.

Cum trebuie să procedez pentru a stabili o întâlnire cu un avocat din echipa dumneavoastră?

Întrebare adresată de R. F.

 

Bună ziua,

Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor noastre juridice. Cu privire la stabilirea unei întâlniri cu unul dintre avocații noștri specializați în contestații la executare, vă rugăm apelați numărul de telefon afișat în partea de sus a website-ului ori pe pagina contact. La celălalt capăt al firului, există mereu un coleg disponibil, pregătit să stabilească o întâlnire cu un avocat.

Înțelegem că dilema dumneavoastră constă în legalitatea începerii executării silite după o perioadă atât de îndelungată, respectiv chestiuni legate de prescipția executării silite.

În legătură aceasta, raportat la copiile scanate ale documentelor pe care le avem pe e-mail, din partea dumneavoastră, și până la întâlnirea ce urmează a avea loc, facem următoarele precizări:

În termen legal, trebuie formulată contestație împotriva executării silite însăși, solicitând anularea tuturor actelor de executare silită efectuate în dosarul execuțional, invocând lipsa caracterului cert, lichid și exigibil al creanței pusă în executare, prescripția dreptului creditorului de a solicita executarea silită (prescripția executării silite) și perimarea executării silite, pentru considerentele după cum urmează.

Creanța în discuție a fost cesionată la data de în iulie 2015 către o societate din Malta, care la rândul său a cesionat-o în martie 2017 societății împotriva căreia urmează să ne îndreptăm cu contestația la executare.

Din grafiul de rambursare, observăm că ultima plată efectuată în temeiul contractului de leasing a fost în luna mai 2011, iar în perioada imediat ce urmează, contractul a fost și reziliat din culpa dumneavoastră.

Prescripția dreptului creditorului de a cere executarea silită, fiind un impediment la executare, poate fi valorificată doar pe calea contestației la executare care reprezintă mijlocul procedural prin intermediul căruia oricare dintre părțile interesate – debitor, creditor sau terț vătămat – poate cere și obține desființarea formelor de urmărire silită efectuate în baza unui titlu care, prin prescripție, și-a pierdut puterea executorie – concluzie ce se desprinde și din interpretarea dispozițiilor art. 632 alin. (1) Cod procedură civilă, potrivit cu care executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu.

Instituției prescripției dreptului de a obține executarea silită îi sunt aplicabile dispozițiile art. 201 din Legea nr. 71/2011, potrivit cu care prescripțiile începute și neîmplinite la data intrării în vigoare a Codului civil sunt și rămân supuse dispozițiilor legale care le-au instituit. Prin urmare, prescripția nu este supusă legii actuale, nefiind aplicabile dispozițiile art. 24- 25 Cod procedură civilă ori cele ale art. 3-6 din Legea nr. 76/2012.

În consecință, chiar dacă procedura execuțională a fost demarată în 2020, după intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă actual, cu efectul că întreaga procedură execuțională s-a derulat sub imperiul reglementării acestuia, prescripția trebuie analizată raportat la legea în vigoare la momentul când ea a început să curgă.

Poate prezintă interes și: Admisibilitate contestație la executare. Majorare debit principal ulterior momentului încuviințării de către instanța de judecată

În măsura în care acest moment este anterior intrării în vigoare a Codului civil actual, atunci prescripția va fi supusă dispozițiilor cuprinse în Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripția extinctivă, unde la art. 6 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripția extinctivă se prevede că, dreptul de a cere executarea silită în temeiul oricărui titlu executor se prescrie prin împlinirea unui termen de 3 ani, iar în conformitate cu art. 7 din același Decret, prescripția începe să curgă de la data la care s-a născut dreptul la acțiune sau dreptul de a cere executarea silită. De altfel, și dispozițiile art. 706 din Codul de procedură civilă – cel care reglementează prescripția dreptului de a cere executarea silită după momentul intrării în vigoare a noii reglementări procesuale – statuează în același sens.

Observăm cum, în acord cu dispozițiile art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, dacă în contract nu se prevede altfel, în cazul în care locatarul/ utilizatorul nu execută obligația de plată integrală a ratei de leasing timp de două luni consecutive, calculate de la scadența prevăzută în contractul de leasing, locatorul/ finanțatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar locatarul/ utilizatorul este obligat să restituie bunul și să plătească toate sumele datorate, până la data restituirii în temeiul contractului de leasing.

În acest sens, observăm cum părțile au convenit în cadrul contractului de leasing că neîndeplinirea obligației lunare de plată a ratelor de leasing de către utilizator, dă dreptul locatorului să declare exigibile imediat toate ratele de leasing și toate celelalte suma datorate pe întreaga perioadă de leasing plus a costurilor legate de aceste sume și să declare rezilierea de plin drept a contractului, fără nicio formalitate prealabilă.

Așadar, rezilierea contractului de leasing s-a produs ca o consecință directă a neplății de către dumneavoastră a ratelor de chirie și a contravalorii celorlalte speze impuse de specificul și natura contractului de leasing, ca atare, ca efect al neîndeplinirii obligațiilor contractuale cu consecința activării pactului comisoriu din culpa dumneavoastră, urmată de notificarea de reziliere a contractului de leasing emisă – acesta fiind punctul de plecare în calcularea termenului prescripției dreptului creditorului de a solicita executarea silită. Prin raportare la acest moment, termenul de trei ani s-a împlinit cu mult înainte de începerea executării silite împotriva dumneavoastră.

Urmează să discutăm în cadrul întâlnirii toate aspectele privind demersurile ulterioare ce urmează a fi efectuate, inclusiv din perspectiva suspendării provizorii a executării șilite și a materialului probator pe care ne propunem să administrăm.

Cu considerație,
echipa
Prescripția executării silite. Contract de leasing. Contestație la executare

Post a Comment

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.