Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Drept civil   >  Răspunderea solidară a asociatului unei societăți comerciale, potrivit Codului de procedură fiscală

Răspunderea solidară a asociatului unei societăți comerciale, potrivit Codului de procedură fiscală

Bună ziua! În cursul zilei de astăzi am primit din partea ANAF o înștiințare (pe care o aveți atașată) prin intermediul căreia îmi este adus la cunoștință faptul că trebuie să mă prezint la ANAF pentru a da explicații în legătură cu un prejudiciu produs de către o societate la care eu am fost asociat acum mai bine de 6 ani.

Vreau să-mi spuneți la ce ar trebui să mă aștept având în vedere cele atașate prezentului e-mail.

Întrebare adresată de Ștefana D.

 

Bună ziua, doamnă Ștefana. Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor noastre.

Începem prin a preciza că, potrivit articolului 25 din Codul de procedură fiscală, răspund solidar cu persoana juridică debitoare următoarele persoane:

a) asociații din asocierile fără personalitate juridică, inclusiv membrii întreprinderilor familiale, pentru obligațiile fiscale datorate de acestea, în condițiile prevăzute la art. 20 din același Cod, alături de reprezentanții legali care, cu rea-credință, au determinat nedeclararea și/sau neachitarea obligațiilor fiscale la scadență;

b) terții popriți, în situațiile prevăzute la art. 236 alin. (9), (11), (13), (14) și (18), în limita sumelor sustrase indisponibilizării;

c) reprezentantul legal al contribuabilului care, cu rea-credință, declară băncii, potrivit art. 236 alin. (14) lit. a), că nu deține alte disponibilități bănești.

d) emitentul scrisorii de garanție/poliței de asigurare de garanție ori instituția care a confirmat scrisoarea de garanție/polița de asigurare de garanție potrivit art. 211 lit. b), în cazul în care nu a virat, potrivit legii, sumele de bani în conturile de venituri bugetare la solicitarea organului fiscal. Dispozițiile art. 2321 alin. (3) din Codul civil rămân aplicabile.

Pentru obligațiile de plată restante ale debitorului declarat insolvabil în condițiile prezentului Cod, răspund solidar cu acesta următoarele persoane:

a) persoanele fizice sau juridice care, anterior datei declarării insolvabilității, cu rea-credință, au dobândit în orice mod active de la debitorii care și-au provocat astfel insolvabilitatea;

b) administratorii, asociații, acționarii și orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea, cu rea-credință, sub orice formă, a activelor debitorului;

c) administratorii care, în perioada exercitării mandatului, cu rea-credință, nu și-au îndeplinit obligația legală de a cere instanței competente deschiderea procedurii insolvenței, pentru obligațiile fiscale aferente perioadei respective și rămase neachitate la data declarării stării de insolvabilitate;

d) administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credință, au determinat nedeclararea și/sau neachitarea la scadență a obligațiilor fiscale;

e) administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credință, au determinat restituirea sau rambursarea unor sume de bani de la bugetul general consolidat fără ca acestea să fie cuvenite debitorului.

Pentru obligațiile fiscale restante ale debitorului pentru care s-a solicitat deschiderea procedurii insolvenței răspund solidar cu acesta persoanele care au determinat cu rea-credință acumularea și sustragerea de la plata acestor obligații.

Persoana juridică răspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil în condițiile prezentului Cod sau declarat insolvent dacă, direct ori indirect, controlează, este controlată sau se află sub control comun cu debitorul și dacă este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:

  1. a) dobândește, cu orice titlu, dreptul de proprietate asupra unor active de la debitor, iar valoarea contabilă a acestor active reprezintă cel puțin jumătate din valoarea contabilă a tuturor activelor dobânditorului;
  2. b) are sau a avut raporturi contractuale cu clienții și/sau cu furnizorii, alții decât cei de utilități, care au avut sau au raporturi contractuale cu debitorul în proporție de cel puțin jumătate din totalul valoric al tranzacțiilor;
  3. c) are sau a avut raporturi de muncă sau civile de prestări de servicii cu cel puțin jumătate dintre angajații sau prestatorii de servicii ai debitorului.

Referitor la procedura atragerii răspunderii solidare a dumneavoastră pentru obligațiile fiscale restante ale societății S.P. SRL, având în vedere faptul că nu ați deținut decât calitatea de asociat, participare la capitalul social fiind minimă, se impun a fi reținute cele prezentate în continuare.

Cu privire la răspunderea solidară, dispozițiile art. 1383 noul Codul civil prevăd că „Între cei care răspund solid