Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Drept civil   >  Răspunderea solidară a asociatului unei societăți comerciale, potrivit Codului de procedură fiscală

Răspunderea solidară a asociatului unei societăți comerciale, potrivit Codului de procedură fiscală

Bună ziua! În cursul zilei de astăzi am primit din partea ANAF o înștiințare (pe care o aveți atașată) prin intermediul căreia îmi este adus la cunoștință faptul că trebuie să mă prezint la ANAF pentru a da explicații în legătură cu un prejudiciu produs de către o societate la care eu am fost asociat acum mai bine de 6 ani.

Vreau să-mi spuneți la ce ar trebui să mă aștept având în vedere cele atașate prezentului e-mail.

Întrebare adresată de Ștefana D.

 

Bună ziua, doamnă Ștefana. Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor noastre.

Începem prin a preciza că, potrivit articolului 25 din Codul de procedură fiscală, răspund solidar cu persoana juridică debitoare următoarele persoane:

a) asociații din asocierile fără personalitate juridică, inclusiv membrii întreprinderilor familiale, pentru obligațiile fiscale datorate de acestea, în condițiile prevăzute la art. 20 din același Cod, alături de reprezentanții legali care, cu rea-credință, au determinat nedeclararea și/sau neachitarea obligațiilor fiscale la scadență;

b) terții popriți, în situațiile prevăzute la art. 236 alin. (9), (11), (13), (14) și (18), în limita sumelor sustrase indisponibilizării;

c) reprezentantul legal al contribuabilului care, cu rea-credință, declară băncii, potrivit art. 236 alin. (14) lit. a), că nu deține alte disponibilități bănești.

d) emitentul scrisorii de garanție/poliței de asigurare de garanție ori instituția care a confirmat scrisoarea de garanție/polița de asigurare de garanție potrivit art. 211 lit. b), în cazul în care nu a virat, potrivit legii, sumele de bani în conturile de venituri bugetare la solicitarea organului fiscal. Dispozițiile art. 2321 alin. (3) din Codul civil rămân aplicabile.

Pentru obligațiile de plată restante ale debitorului declarat insolvabil în condițiile prezentului Cod, răspund solidar cu acesta următoarele persoane:

a) persoanele fizice sau juridice care, anterior datei declarării insolvabilității, cu rea-credință, au dobândit în orice mod active de la debitorii care și-au provocat astfel insolvabilitatea;

b) administratorii, asociații, acționarii și orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea, cu rea-credință, sub orice formă, a activelor debitorului;

c) administratorii care, în perioada exercitării mandatului, cu rea-credință, nu și-au îndeplinit obligația legală de a cere instanței competente deschiderea procedurii insolvenței, pentru obligațiile fiscale aferente perioadei respective și rămase neachitate la data declarării stării de insolvabilitate;

d) administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credință, au determinat nedeclararea și/sau neachitarea la scadență a obligațiilor fiscale;

e) administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credință, au determinat restituirea sau rambursarea unor sume de bani de la bugetul general consolidat fără ca acestea să fie cuvenite debitorului.

Pentru obligațiile fiscale restante ale debitorului pentru care s-a solicitat deschiderea procedurii insolvenței răspund solidar cu acesta persoanele care au determinat cu rea-credință acumularea și sustragerea de la plata acestor obligații.

Persoana juridică răspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil în condițiile prezentului Cod sau declarat insolvent dacă, direct ori indirect, controlează, este controlată sau se află sub control comun cu debitorul și dacă este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:

  1. a) dobândește, cu orice titlu, dreptul de proprietate asupra unor active de la debitor, iar valoarea contabilă a acestor active reprezintă cel puțin jumătate din valoarea contabilă a tuturor activelor dobânditorului;
  2. b) are sau a avut raporturi contractuale cu clienții și/sau cu furnizorii, alții decât cei de utilități, care au avut sau au raporturi contractuale cu debitorul în proporție de cel puțin jumătate din totalul valoric al tranzacțiilor;
  3. c) are sau a avut raporturi de muncă sau civile de prestări de servicii cu cel puțin jumătate dintre angajații sau prestatorii de servicii ai debitorului.

Referitor la procedura atragerii răspunderii solidare a dumneavoastră pentru obligațiile fiscale restante ale societății S.P. SRL, având în vedere faptul că nu ați deținut decât calitatea de asociat, participare la capitalul social fiind minimă, se impun a fi reținute cele prezentate în continuare.

Cu privire la răspunderea solidară, dispozițiile art. 1383 noul Codul civil prevăd că „Între cei care răspund solidar, sarcina reparației se împarte proporțional în măsura în care fiecare a participat la cauzarea prejudiciului ori potrivit cu intenția sau cu gravitatea culpei fiecăruia.

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât prin Decizia nr. 1587 din 27.03.2014: „pentru atragerea răspunderii solidare a administratorilor și asociaților pentru obligațiile de plată restante ale debitorului declarat insolvabil, organul fiscal este dator să dovedească modalitatea prin care s-a provocat starea de insolvabilitate a societății, înstrăinarea sau ascunderea bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea acesteia, precum și reaua-credință a persoanei obligate solidar”.

Potrivit Codului de procedură fiscală, răspunderea solidară înseamnă preluarea responsabilității de către persoanele vinovate, în sensul de a plăti o creanță fiscală datorată de o altă persoană, în situațiile reglementate de Codul de procedură fiscală și a dispozițiilor art. 23 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind același Cod, care stabilesc că: „în cazurile prevăzute de lege, organul fiscal este îndreptățit să solicite stingerea obligației fiscale de către cel îndatorat să execute acea obligație în locul debitorului”.

Mai mult decât atât, în conformitate cu prevederile art. 73 lit. e) din Legea nr. 31/1990, administratorul este obligat la stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.

Obligația de a achita la scadență creanțele fiscale revine exclusiv administratorului, întrucât în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 este precizat că: „Plătitor al obligației fiscale este debitorul sau persoana care în numele debitorului, conform legii, are obligația de a plăti sau de a reține și de a plăti, după caz, impozite, taxe, contribuții, amenzi și alte sume datorate bugetului general consolidat”.

Iar potrivit art. 1443, art. 72 și art. 73 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, administratorul societății este răspunzător de îndeplinirea tuturor obligațiilor reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute în această lege, precum și cele impuse prin actul constitutiv al societății.

De asemenea, dispozițiile art. 72 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, stabilesc criteriile de determinare a modului de îndeplinire a obligațiilor administratorului persoanei juridice, prin trimiterea la normele privind răspunderea mandatarului, administratorul societății trebuind să dea dovadă de bună-credință în îndeplinirea obligațiilor, respectiv să execute obligațiile cu buna-credință și diligența unui bun proprietar.

Mai mult decât atât, în anul 2010 ați cesionat toate părțile sociale pe care le-ați deținut în societate, astfel că orice prejudiciu imputabil societății nu poate fi reținut în sarcina dumneavoastră, mai ales că procesul-verbal de declarare a stării de insolvabilitate ce constată prejudiciul este din septembrie 2017, deci la aproximativ 7 ani de la momentul cesiunii părților sociale.

În concluzie, având în vedere totalitatea elementelor faptice prezentate și, implicit, faptul că pe perioada cât ați avut calitatea de asociat al societății nu ați dobândit niciun activ de la societate, nu ați înstrăinat sau ascuns activele societății, nu ați determinat neachitarea la scadență a creanțelor fiscale și nici nu ați determinat restituirea sau rambursarea unor sume de bani de la bugetul general consolidat, cât și faptul că dumneavoastră nu ați deținut niciodată calitatea de administrator, ci doar pe aceea de asociat, ar trebui să se constate că nu vă aflați în niciuna din situațiile prevăzute în mod limitativ de art. 25 din Codul de procedură fiscală, motiv pentru care nu se impune atragerea răspunderii solidare a dumneavoastră.

Doamnă Ștefana, în eventualitatea considerării sfatului nostru ca unul folositor cazului dumneavoastră, dorim să aveți în vedere că puteți oricând solicita sprijinul nostru atât aici, în mediul online, cât și în parcurgerea concretă a oricăror altor demersuri juridice.

 

Cu considerație,
echipa
Răspunderea solidară a asociatului unei societăți comerciale, potrivit Codului de procedură fiscală

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.