Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Contencios administrativ   >  Suspendarea autorizației de construire

Suspendarea autorizației de construire

În urma numeroaselor întrebări din partea clienților noștri, am ales să vorbim astăzi despre suspendarea autorizației de construire, un demers a cărui inițiere la timp are aptitudinea de a profita ambelor părți.

Ce înseamnă suspendarea autorizației de construire, ce implicații are și care este cadrul legal?

Curtea Constituțională, în decizia nr. 135/2005 prin care a respins excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii ( „Legea nr. 50/1991”) a reținut că dispoziția legală criticată (n.n. posibilitatea de suspendarea autorizației) vizează atât protejarea drepturilor și intereselor legitime ale părților care solicită instanței de contencios administrativ anularea autorizației de construcție, cât și drepturile și interesele legitime ale titularului autorizației, care, în cazul în care acțiunea va fi admisă, va realiza mai puține pierderi decât în cazul în care, pe durata acțiunii, lucrările de construcții ar fi continuat.

Potrivit art. 1 din Legea nr. 50/1991 executarea lucrărilor de construcții este permisă numai pe baza unei autorizații de construire sau de desființare emisă în condițiile legii.

Art. 2 din Legea nr. 50/1991 prevede că autorizația de construire constituie actul final de autoritate al administrației publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcții corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea și postutilizarea construcțiilor, fiind emisă în baza documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, elaborată în condițiile legii, în temeiul și cu respectarea prevederilor documentațiilor de urbanism, avizate și aprobate potrivit legii.

Mai mult, conform anexei 2 din Legea 50/1991 autorizația de construire reprezintă „Actul de autoritate al administraţiei publice locale – consilii judeţene şi consilii locale municipale, orăşeneşti şi comunale, pe baza căruia se pot realiza lucrări de construcţii.

În ce condiții se poate obține suspendarea autorizațiilor de construire?

Observăm, prin urmare, faptul că autorizația de construire reprezintă un act administrativ unilateral, în sensul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 lit. c) a contenciosului administrativ („Legea nr. 554/2004”), anularea respectiv suspendarea acestuia fiind posibilă în condițiile reglementate de Legea nr. 50/1991 coroborată cu Legea nr. 554/2004.

În acest context, facem precizarea că o procedură asemănătoare cu aceasta a fost analizată de către noi și în cuprinsul materialului privind suspendarea actului administrativ fiscal.

Revenind,  în ceea ce privește suspendarea autorizațiilor de construire identificăm, pe de o parte dispozițiile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 și, pe de altă parte, dispozițiile art. 14 ale Legii nr. 554/2004.

Potrivit art. 12 alin. (2) din Legea nr. 50/1991o dată cu introducerea acțiunii se pot solicita instanței judecătorești suspendarea autorizației de construire sau desființare și oprirea executării lucrărilor, până la soluționarea pe fond a cauzei.

Iar, potrivit dispozițiilor art. 14 din Legea nr. 554/2004În cazuri bine justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în condițiile art. 7 (n.n. ulterior introducerii plângerii prealabile), a autorității publice care a emis actul sau a autorității ierarhic superioare, persoana vătămată poate să ceară instanței competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunțarea instanței de fond. În cazul în care persoana vătămată nu introduce acțiunea în anularea actului în termen de 60 de zile, suspendarea încetează de drept și fără nicio formalitate.

Prin urmare, chiar dacă aparent am tinde să precizăm faptul că o eventuală suspendare nu poate fi solicitată decât odată cu acțiunea în anulare deoarece Legea specială, respectiv Legea nr. 50/1991, este derogatorie de la cadrul general reprezentat de Legea nr. 554/2004, rațiunea legiuitorului a fost de fapt alta, existând posibilitatea ca cererea de suspendare să fie întemeiată fie exclusiv pe dispozițiile art. 14, caz în care să poată fi introdusă înainte de formularea unei cereri în anulare, fie pe art. 12 alin. (2) caz în care trebuie introdusă odată cu cererea în anulare.

Cum spuneam, apreciem că art. 12 alin. (2) din Legea nr. 50/1991, dispoziție cu caracter special, nu exclude aplicarea dispozițiilor art. 14 din Legea nr. 554/2004.

A considera altfel înseamnă să golim de conținut însăși rațiunea reglementării instituției suspendării deoarece limitarea solicitării suspendării la momentul introducerii cererii de chemare în judecată ar presupune practic suspendarea nelegală a dreptului persoanei vătămate de a reclama vătămarea care i se aduce și de a beneficia de forța coercitivă a statului în stoparea demersurilor nelegale.

Spunem aceasta de