Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Litigii   >  Urmează să primesc un control fiscal. La ce să mă aștept?

Urmează să primesc un control fiscal. La ce să mă aștept?

Am fost “înștiințat” că voi primi o vizită din partea organelor fiscale și aș vrea să știu cam ce ar presupune această vizită, cum se procedează în aceste cazuri. Nu știu nimic despre ceea ce se va întâmpla, iar din acest motiv apelez la dumneavoastră.

Întrebare adresată de Aristide P.

 

Bună ziua, domnule Aristide, și vă mulțumim că ați ales serviciile echipei noastre!

Date fiind informațiile puse la dispoziție de către dumneavoastră, o să încercăm să vă facem o succintă prezentare a ceea ce Codul de Procedură Fiscală denumește  „Control fiscal”.

Potrivit Codului de procedură fiscală, atunci când vorbim despre un eventual control fiscal poate fi vorba despre una dintre următoarele situații:

(i) Inspecția fiscală – reprezintă activitatea ce are ca obiect verificarea legalității și conformității declarațiilor fiscale, corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor în legătură cu stabilirea obligațiilor fiscale de către contribuabil/plătitor, respectării prevederilor legislației fiscale și contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare și a situațiilor de fapt aferente, stabilirea diferențelor de obligații fiscale principale;

(ii) Controlul inopinat – constă în: a) verificarea faptică și documentară, în principal, ca urmare a unor informații cu privire la existența unor fapte de încălcare a legislației fiscale; b) verificarea documentelor și operațiunilor impozabile ale unui contribuabil/plătitor, în corelație cu cele deținute de persoana sau entitatea supusă unui control fiscal, denumită control încrucișat; c) verificarea unor elemente ale bazei de impozitare sau cu privire la situația fiscală faptică, precum și constatarea, analizarea și evaluarea unui risc fiscal specific;

(iii) Controlul antifraudă – controlul efectuat în cercetarea și descoperirea faptelor cu caracter infracțional;

(iv) Verificarea situației fiscale personale de către organul fiscal central – verificare fiscală a ansamblului situației fiscale personale a persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit;

(v) Verificarea documentară – efectuarea unei analize de coerență a situației fiscale a contribuabilului/plătitorului, pe baza documentelor existente la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului, precum și pe baza oricăror informații și documente transmise de terți sau deținute de organul fiscal, care au relevanță pentru determinarea situației fiscale.

Având în vedere acestea, dar și cele transmise telefonic de către dumneavoastră, probabilitatea cea mai ridicată este să fiți supus unui control inopinat.

Cu privire la acesta, Codul de procedură fiscală  precizează faptul că la începerea controlului inopinat, organul de control este obligat să prezinte contribuabilului/plătitorului legitimația de control și ordinul de serviciu.

La începerea controlului inopinat (sau a inspecției fiscale), contribuabilul/plătitorul trebuie informat că poate numi persoane care să dea informații. Dacă informațiile furnizate de contribuabil/plătitor sau de către persoana numită de acesta sunt insuficiente, atunci organul fiscal se poate adresa și altor persoane pentru obținerea de informații necesare.

În scopul efectuării inspecției fiscale, organul de inspecție fiscală procedează la:  examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului, verificarea concordanței dintre datele din declarațiile fiscale cu cele din evidența contabilă și fiscală a contribuabilului/plătitorului, solicitarea de informații de la terți, verificarea locurilor unde se realizează activități generatoare de venituri impozabile ori unde se află bunurile impozabile, solicitarea de explicații scrise de la reprezentantul legal al contribuabilului/plătitorului sau împuternicitul acestuia ori de câte ori acestea sunt necesare în timpul inspecției fiscale, pentru clarificarea și definitivarea constatărilor, sancționarea potrivit legii a faptelor reprezentând încălcări ale legislației fiscale și contabile constatate și dispunerea de măsuri pentru prevenirea și combaterea abaterilor de la prevederile legislației fiscale și contabile, dispunerea măsurilor asigurătorii în condițiile legii, aplicarea de sigilii asupra bunurilor, întocmind în acest sens proces-verbal.

Contribuabilul/Plătitorul (dumneavoastră) are obligația să colaboreze la constatarea stărilor de fapt fiscale. Acesta este obligat să dea informații, să prezinte la locul de desfășurare a controlului inopinat (inspecției fiscale) toate documentele, precum și orice alte date necesare clarificării situațiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.

Pe toată durata exercitării inspecției fiscale contribuabilul/plătitorul are dreptul de a beneficia de asistență de specialitate sau juridică.  

Controlul inopinat (Inspecția fiscală) se desfășoară, de regulă, în spațiile de lucru ale contribuabilului/plătitorului. Contribuabilul/Plătitorul trebuie să pună la dispoziție un spațiu adecvat, precum și logistica necesară desfășurării inspecției fiscale.

Dacă nu există sau nu poate fi pus la dispoziție un spațiu de lucru adecvat pentru derularea controlului inopinat, atunci activitatea de inspecție se poate desfăș